Betingelser og vilkår

Introduksjon

Disse bruksvilkårene styrer din bruk av denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden godtar du disse vilkårene for bruk i sin helhet. Hvis du er uenig i disse vilkårene for bruk eller noen del av disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke denne nettsiden.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke denne nettsiden og godta disse vilkårene for bruk, samtykker du til no.kentfaith.coms bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i no.kentfaith.coms personvernregler.

Lisens til å bruke nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, eier no.kentfaith.com og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til nettstedet og materialet på nettstedet. Med forbehold om lisensen nedenfor, er alle disse immaterielle rettighetene forbeholdt.

Du kan se, laste ned (kun for cachingformål) og skrive ut sider, brukermanualer eller annen produktinformasjon fra nettstedet for din egen personlige bruk, underlagt begrensningene som er angitt nedenfor og andre steder i disse bruksvilkårene.

Du må ikke:

Republisere materiale fra denne nettsiden (inkludert republisering på en annen nettside), selge, leie eller underlisensiere materiale fra nettstedet

Vis alt materiale fra nettstedet offentlig

Reprodusere, duplisere, kopiere eller på annen måte utnytte materiale på denne nettsiden til kommersielle formål

Rediger eller på annen måte endre materiale på nettstedet

Redistribuer materiale fra denne nettsiden med unntak av innhold som er spesifikt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for videredistribusjon

Akseptabel bruk

Du må ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet, eller på noen måte som er ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig formål eller aktivitet.

Du må ikke bruke denne nettsiden til å kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er knyttet til) spionprogrammer, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger, rootkit eller annet. skadelig dataprogramvare.

Du må ikke utføre noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert uten begrensning skraping, datautvinning, datautvinning og datainnsamling) på eller i forhold til denne nettsiden uten no.kentfaith.coms uttrykkelige skriftlige samtykke.

Du må ikke bruke denne nettsiden til å overføre eller sende uønsket kommersiell kommunikasjon.

Du må ikke bruke denne nettsiden til noen formål relatert til markedsføring uten no.kentfaith.coms uttrykkelige skriftlige samtykke.

Brukerinnhold

I disse bruksvilkårene betyr "ditt brukerinnhold" materiale (inkludert uten begrensning tekst, bilder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale) som du sender til denne nettsiden, uansett formål.

Du gir no.kentfaith.com en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere brukerinnholdet ditt i eksisterende eller fremtidige medier. Du gir også no.kentfaith.com rett til å underlisensiere disse rettighetene, og retten til å reise søksmål for brudd på disse rettighetene.

Brukerinnholdet ditt må ikke være ulovlig eller ulovlig, må ikke krenke noen tredjeparts juridiske rettigheter, og må ikke være i stand til å gi opphav til rettslige skritt enten mot deg eller no.kentfaith.com eller en tredjepart (i hvert tilfelle i henhold til gjeldende lov) .

Du må ikke sende inn noe brukerinnhold til nettstedet som er eller noen gang har vært gjenstand for truede eller faktiske rettslige søksmål eller andre lignende klager.

no.kentfaith.com forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne materiale som er sendt til denne nettsiden, eller lagret på no.kentfaith.com sine servere, eller vert eller publisert på denne nettsiden.

Til tross for no.kentfaith.com sine rettigheter under disse bruksvilkårene i forhold til brukerinnhold, forplikter ikke no.kentfaith.com seg til å overvåke innsending av slikt innhold til, eller publisering av slikt innhold på, denne nettsiden.

Ingen garantier

Denne nettsiden leveres "som den er" uten noen representasjoner eller garantier, uttrykt eller underforstått. no.kentfaith.com gir ingen representasjoner eller garantier i forhold til denne nettsiden eller informasjonen og materialet gitt på denne nettsiden.

Uten at det berører det generelle i det foregående avsnittet, garanterer ikke no.kentfaith.com at:
Denne nettsiden vil være konstant tilgjengelig, eller tilgjengelig i det hele tatt.
Informasjonen på denne nettsiden er fullstendig, sann, nøyaktig eller ikke-villedende.

Ingenting på denne nettsiden utgjør, eller er ment å utgjøre, råd av noe slag. Hvis du trenger råd i forhold til juridiske, økonomiske eller medisinske spørsmål, bør du konsultere en passende fagperson.

Ansvarsbegrensninger

no.kentfaith.com vil ikke være ansvarlig overfor deg (enten under kontaktloven, erstatningsloven eller annet) i forhold til innholdet på, eller bruken av, eller på annen måte i forbindelse med, denne nettsiden:
I den grad nettstedet leveres gratis, for ethvert direkte tap
For ethvert indirekte, spesielt eller følgetap
For ethvert forretningstap, tap av inntekt, inntekt, fortjeneste eller forventede besparelser, tap av kontrakter eller forretningsforbindelser, tap av omdømme eller goodwill, eller tap eller korrupsjon av informasjon eller data.

Disse ansvarsbegrensningene gjelder selv om no.kentfaith.com uttrykkelig har blitt informert om det potensielle tapet.

Unntak

Ingenting i denne nettsidens ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrense noen garanti som er underforstått ved lov at det ville være ulovlig å ekskludere eller begrense, og ingenting i denne nettsidens ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrense no.kentfaith.coms ansvar med hensyn til:
Dødsfall eller personskade forårsaket av kentfaith .coms uaktsomhet
Svindel eller uredelig uriktig fremstilling fra no.kentfaith.coms side Saker
som det ville være ulovlig eller ulovlig for no.kentfaith.com å ekskludere eller begrense, eller forsøke eller påstå å ekskludere eller begrense, dets ansvar.

Rimelighet

Ved å bruke denne nettsiden godtar du at unntakene og ansvarsbegrensningene som er angitt i denne nettsidens ansvarsfraskrivelse er rimelige.

Hvis du ikke synes de er rimelige, må du ikke bruke denne nettsiden.

Andre parter

Du aksepterer at no.kentfaith.com, som en enhet med begrenset ansvar, har en interesse i å begrense det personlige ansvaret til sine ledere og ansatte. Du godtar at du ikke vil fremsette noe personlig krav mot no.kentfaith.coms ledere eller ansatte i forbindelse med tap du lider i forbindelse med nettstedet.

Uten at det berører det foregående avsnittet, godtar du at begrensningene for garantier og ansvar angitt i denne nettsidens ansvarsfraskrivelse vil beskytte no.kentfaith.coms offiserer, ansatte, agenter, datterselskaper, etterfølgere, tildeler og underleverandører samt no.kentfaith.com

Uhåndhevbare bestemmelser

Hvis en bestemmelse i denne nettsidens ansvarsfraskrivelse er, eller blir funnet å være, ikke håndhevbar i henhold til gjeldende lov, vil det ikke påvirke håndhevelsen av de andre bestemmelsene i denne nettsidens ansvarsfraskrivelse.

Skadeerstatning

Du skadesløser herved no.kentfaith.com og forplikter deg til å holde no.kentfaith.com skadesløs mot ethvert tap, skader, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til juridiske utgifter og eventuelle beløp betalt av no.kentfaith.com til en tredjepart for å løse et krav eller en tvist etter råd fra no.kentfaith.coms juridiske rådgivere) pådratt eller lidd av no.kentfaith.com som følge av ethvert brudd fra deg på noen bestemmelse i disse bruksvilkårene, eller som oppstår av ethvert krav om at du har brutt noen bestemmelse i disse bruksvilkårene .

Brudd

Uten at det berører no.kentfaith.coms andre rettigheter under disse bruksvilkårene, hvis du bryter disse bruksvilkårene på noen måte, kan no.kentfaith.com iverksette tiltak som no.kentfaith.com finner passende for å håndtere bruddet, inkludert å suspendere tilgangen din til nettstedet, forby deg tilgang til nettstedet, blokkere datamaskiner som bruker IP-adressen din fra å få tilgang til nettstedet, kontakte internettleverandøren din for å be om at de blokkerer tilgangen din til nettstedet og/eller reise rettssak mot deg.

Oppdrag

no.kentfaith.com kan overføre, underkontraktere eller på annen måte håndtere no.kentfaith.com sine rettigheter og/eller forpliktelser under disse bruksvilkårene uten å varsle deg eller innhente ditt samtykke. Du kan ikke overføre, underkontraktere eller på annen måte håndtere dine rettigheter og/eller forpliktelser under disse bruksvilkårene.

Skillebarhet

Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene av en domstol eller annen kompetent myndighet fastslås å være ulovlig og/eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene fortsette å gjelde. Hvis en ulovlig og/eller ikke håndhevbar bestemmelse ville være lovlig eller håndhevbar hvis en del av den ble slettet, vil den delen anses å være slettet, og resten av bestemmelsen vil fortsette å gjelde.

Hele avtalen

Disse bruksvilkårene, sammen med no.kentfaith.coms personvernerklæring, utgjør hele avtalen mellom deg og no.kentfaith.com i forhold til din bruk av denne nettsiden, og erstatter alle tidligere avtaler med hensyn til din bruk av denne nettsiden.

Endringer i våre vilkår for bruk

Hvis vi bestemmer oss for å endre brukervilkårene våre, vil vi oppdatere endringsdatoen for bruksvilkårene nedenfor.

Sist endret: 1.11.2016

GJELDENDE LOV

Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler der vi gir deg tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Ireland

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen vår, vennligst kontakt oss på scarlett@kentfaith.com